دوشنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۹۶

"پادە" اولین حزب سیاسی ایزدی‌ها مجوز فعالیت را از حکومت عراق دریافت کرد

حزب آزادی و دمکراسی ایزدی موسوم بە "پادە" رسما در بغداد بە ثبت رسید و مجوز فعالیت خود را دریافت کرد. رئیس مشترک این حزب هم در این رابطە بە خبرگزاری روژنیوز گفتە است کە آنان در انتخابات آتی بغداد شرکت خواهند کرد
حزب آزادی و دمکراسی ایزدیها ژوئن سال گذشتە از سوی ایزدیهای شنگال تأسیس شد.
قحتان علی رئیس این حزب در سخنان خود تصریح نمود کە آنان خود را برای دور تازە انتخابات پارلمان عراق آمادە خواهند کرد و می‌توانند از حقوق ایزدی‌ها دفاع نمایند.
پارتی حال علاوه بر مخالفت با نیروی ملی نظامی غیر حزبی به مخالفت با تشکیل حزب هم روی آورده است. در این رابطه ناظم هرکی معاون فراکسیون امنیت و شورای محلی پارلمان کوردستان عضو پارتی در اینبارە بە (باس‌نیوز)گفته: "در مرزهای اقلیم کوردستان، هیچ حزبی بدون مجوز وزارت داخلی حکومت اقلیم کوردستان اجازە فعالیت ندارد و اگر حزبی تاسیس شود باید از این وزارت مجوز گرفتە باشد. این عضو پارلمان در ادامە اظهار داشت: "هیچ حزبی در شنگال بە دریافت مجوز از بغداد دل خوش نکند، زیرا شنگال کوردستان بودە و با خون آزاد شدە است و بەغیر از حکومت اقلیم و وزارت داخلی هیچ شخص و نهاد دیگری نمی‌تواند بە تاسیس حزبی در این منطقە مجوز بدهد".
باید تاکید کرد علیرغم مشارکت خلق ایزدی در مبارزات آزادیخواهانە خلق کرد در دو سدە اخیر، احزاب حاکم در قدرت اقلیم کردستان هیچ اهمیتی و کمترین کمک مالی و سیاسی و دفاع از حقوق آنها در مقابل دشمنان آنها کرده اند و نمونه اخر آن در حمله داعش همه آنها را در شنگال با دست خالی تنها گذاشتند که این امر باعث نسل کشی ایزدیان و فروش زنان و دختران انها شد.
البته این وضعیت هم بصورت دیگری گریبانگیر مردم کاکائی در باشور شده است که انها در حال حاضر با عوض کردن خیلی از تاکتیک های خود دیگر همانند گذشته حاضر نیستند که خون و جان از آنها باشد و پول و امکانات مال فرزندان چند خانواده کرد باشوری باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر