پنجشنبه، تیر ۰۱، ۱۳۹۶

"گسترش جنگ در تمام ترکیە گریزناپذیر است"

نورالدین دمیرتاش از اعضای کمیتە آموزش پ.ک.ک اظهار کرد: مقاومت در ترکیە مشروع و رواست و گسترش جنگ در تمام ترکیە امری گریزناپذیر است.
نورالدین دمیرتاش از اعضای کمیتە آموزشی حزب کارگران کردستان در گفتگو با خبرگزاری فرات بە بررسی تحولات جاری در ترکیە و منطقە پرداخت.
دمیرتاش در آغاز سخنان خود بە وقایع سور، جزیر و دیگر شهرها و بخش‌های شمال کردستان در مقطع خودمدیریتی دمکراتیک اشارە کردە و آنرا ذات نژاپرستانە رژیم حاکم بر ترکیە نامید و افزود:"درصدد نابودی کامل هرگونە نشانە مقاومت و امحای تاریخ و فرهنگ- جامعە ما هستند. رژیم با تمام نیروی خود بە خلق ما هجوم آورد. اما خلق مقاومت را مبنا قرار داد و بر آن اصرار نمود. ترس از رژیم ترکیە برای خلق کرد دیگر معنایی ندارد."
پ.ک.ک از خلق محافظت می‌کند
دمیرتاش در ادامە افزود: حزب کارگران کردستان از خلق خود محافظت بە عمل می‌آورد، مبارزە و مقاومت ما کاملا مشروع است و بر این عقیدەایم کە راە صحیحی را برگزیدەایم. لازم است نظامیان ترکیە بە جنگ با ما نپردازند و خود را بە كشتن ندهند. ترکیە بە کشوری بحران زدە، ناآورام، بی‌روحیە و کشوری کە هر روز تابوت سربازان در شهرهای آن می‌گردند مبدل شدە است. آنکە ترکیە را بە چنین روزی انداخت رژیم حاکم بر ترکیە است. تدوام این وضعیت تنها نتیجەای در پی دارد. دیگر گسترش جنگ در تمام ترکیە امری گریزناپذیر است. رژیم ترکیە عواقب آنرا بر عهدە دارد.
دمیرتاش در ادامە سخنان خود بە وضعیت حزب دمکرات کردستان عراق و روابط آن با رژیم ترکیە اشارە کردە و وضعیت این حزب را "بسیار خطرناک" نامید. دمیرتاش در این رابطە گفت:"حملات رژیم فاشیست ترکیە بە جنوب کردستان ادامە دارد. روستاها را ویران می‌کنند و جنگلها را بە آتش می‌کشند. با اینهمە اما حزب دمکرات کردستان عراق این جنایات را نادیدە می‌گیرد. من می‌پرسم اینها [مسئولان حکومت اقلیم] چگونە مسئولینی هستند؟ کردستانی بودن اینگونە است؟ چگونە کردستانی است کە در مقابل هرگونە تجاوزی سکوت می‌کند؟ فدرالیسم مورد ادعای آنان همین است؟ تدوام وضعیت جاری بە هیچ عنوانی قابل پذیرش نیست. لازم است بە اشغالگری رژیم ترکیە در جنوب کردستان پایان دادە شود. در ١٦ منطقە جنوب کردستان پایگاههای ارتش غاصب ترکیە وجود دارند. در چنین شرایطی لاپوشانی همکاری با ترکیە از سوی پ.د.ک نتیجەای در بر نخواهد داشت. کنگرە ملی کردستان دور تازەای از فعالیت‌ را برای برگزاری کنگرە ملی آغاز کردە کە مایە امید است. اگر در چنین مرحلەای کردها در میان خود بە اتحاد دست یابند، همچون دیگر خلق‌های جهان با کرامت زندگی خواهند کرد. راە زندگی شرافتمند، آزاد و مستقل خلق کُرد "وحدت" است نە همکاری با استثمارگران و اشغالگران!
دمیرتاش در پایان سخنان خود بە وضعیت عبداللە اوجالان، رهبر خلق کرد اشارە نمود و افزود: خلق ما اگر بە مقاومت دو سال اخیر رهبر آپو در زندان امرالی بنگرد و آنرا درک نماید، خواهد فهمید کە چگونە باید مبارزە خود را دنبال کند. ایستار رهبری مبناست. مرحلە جاری زمینەای برای توافق با رژیم ترکیە نیست، این مرحلە ارتقای مبارزە برای نابودی فاشیسم دولتی ترکیە است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر