دوشنبه، تیر ۰۵، ۱۳۹۶

عفرین بە اشغالگران پاسخ دندان شکن خواهد داد

نوژین دیرک از فرماندەهای یگانهای مدافع زنان در عفرین در گفتگو با خبرگزاری فرات بە تدارکات ارتش ترکیە در شمال سوریە اشارە نمود و اظهار کرد:"مبارزان بە ارتش ترکیە پاسخ شایستە خواهند داد."
اشغال شمال سوریە از سوی ارتش غاصب ترکیە همچنان ادامە دارد. نیروهای دولت ترکیە در ٢٤ آگوست ٢٠١٤ بە شمال سوریە یورش کردند و شهرهای جرابلس و سپس باب را با هماهنگی تبهکاران داعش اشغال نمودند. از یک هفتە پیش ارتش ترکیە اقدام بە انتقال تانک، توپ، خودروهای زرهی و تعداد زیادی از نظامیان خود بە منطقە عزاز نمودە است. از قراین پیداست کە طیب اردوغان پس از شکست همپیمان خود [داعش] از سوی نیروهای ق.س.د در رقا بشدت آزردە خاطر شدە است. این تحرکات با هماهنگی احتمالی رژیم بعثی سوریە، رژیم ایران و دولت روسیە صورت می‌گیرند. ترکیە درصدد اشغال کامل عفرین و شهبا است. نوژین دیرک یکی از اعضای شورای نظامی یگانهای مدافع زن (ی.پ.ژ) در عفرین بە سئوالات خبرنگار خبرگزاری فرات پاسخ داد.
نوژین دیرک گزارش مربوط بە تحرکات ارتش ترکیە در مناطق عزاز، مارع و راعی را مورد تأیید قرار داد. ایشان در ادامە افزود کە حملات تبهکاران وابستە بە آنکارا از محور شهبا بدون وقفە ادامە دارد. گروههای اجیر شدە در سە سال گذشتە دست بە جنایات بزرگی علیە شهروندان غیرنظامی در شمال سوریە زدەاند.
این فرماندە ی.پ.ژ در ادامە بە فتنە تازە رژیم ترکیە در رابطە با ایجاد "مناطق امن" اشارە نمود و هدف از آنرا ایجاد کریدور مابین جرابلس و ادلب عنوان کرد.
ایشان در ادامە افزود:"هنوز دلایلی محرز از موافقت ایران، روسیە و سوریە با نقشە رژیم ترکیە در حملە بە عفرین در دست نیست، اما ترکیە آمادە است برای جلب رضایت آنها دست بە هر کاری بزند.
نوژین دیرک در ادامە بە موضوع مسدود نمودن راە عفرین- حلب از سوی رژیم سوریە پرداخت و این امر را موضوعی موقتی دانست کە درصدد چارەیابی و بازگشایی آن با نمایندگان رژیم سوریە هستند.
دیرک در رابطە با سخنان مسئولین ترکیە و حملات لفظی آنان هم گفت:"نیروهای ما در جبهەها مستقر شدەاند. ما تمام نیروی خود را علیە اشغالگران بە کار می‌گیریم. رفقا در جبهەالأکراد، ی.پ.گ و ی.پ.ژ در سنگرهای خود موضع گرفتەاند. آشکارا می‌گوییم بە هر حملەای پاسخی درخور خواهیم داد." نوژین در پایان گفت:"تا زندە باشیم اجازە نمی‌دهیم اشغالگران میهن ما را غصب کنند و در عمل هم آنرا بە جهان نشان می‌دهیم."

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر