جمعه، خرداد ۱۹، ۱۳۹۶

نمایندەی کوردهای شبک: همەپرسی در مناطق کوردستانی خارج از حکومت اقلیم موفقیت چشم‌گیری خواهد داشت

نمایندەی کوردهای شبک در انجمن نمایندگان عراق، بە شرکت مردم مناطق کوردستانی خارج از حکومت اقلیم کوردستان اشارە و می‌گوید کە این مناطق از همەپرسی حمایت می‌کنند و بە احتمال زیاد در این مناطق رای آری کسب کند.
(سالم شبک) نمایندەی کوردهای شبک در انجمن نمایندگا عراق بە (باس‌نیوز) گفت: "احتمالا رای آری در مناطق کوردستان خارج از حکومت اقلیم کوردستان، تعداد بی‌شماری باشد، زیرا مردم این مناطق در تلاشند کە بە مناطق اقلیم کوردستان الحاق گردند، ماندن با بغداد هیچ گونە ضمانتی برای آنها ندارد و امیدواریم همەپرسی بارای آری پیروز شود".
وی تاکید کرد: "تمامی اقشار جامعەی کوردستان حمایت خود را از همەپرسی اعلام کردەاند و نمی‌خواهند بار دیگر ظلم و ستم بە آنها روا داشتە شود".

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر