پنجشنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۹۶

یگانهای آنتی‌ترور یک باند تبهکاران داعش را شناسایی و بازداشت کرد

یک باند تبهکاران داعش کە درصدد انتقال پنج تن مواد منفجرە بە اماکن عمومی بودند قبل از انجام رسیدن بە هدف از پیش تعیین شدە، شناسایی شدە و در عملیاتی ضربتی بازداشت شدند
تبهکاران داعش پس از متحمل شدن ضربات مرگبار در طبقا و تدوام شکست‌های آنان در رقا درصدد انجام قتل‌عام شهروندان عادی هستند. تبهکاران داعش برای انجام کشتار دسته‌جمعی علیە ساکنان کانتون جزیر اقدام بە جاسازی مواد منفجرە در یک تانکر نمودە بودند. اعلام شد کە در خودرو پنج تن مواد منفجرە جاسازی شدە و همچنین خودرو دیگری کە دو راکت هوشمند، ٩٠٠ چاشنی الکتریکی و مواد دیگر جاسازی شدە از سوی یگانهای آنتی ترور کشف و ضبط شد.
یکی از تبهکاران با نام ابوعبدو سلفی در بازجویی اقرار کردە کە از اعضای داعش است، یکی دیگر از تبهکاران کە رانندە کامیون را برعهدە داشتە ابوسینجار م عنوان شدە است.
بازجویی از هر سە تبهکار بازداشت شدە از سوی یگانهای آنتی ترور ادامە دارد. یکی از مسئولان آنتی‌ترور اعلام کرد کە اطلاعات زیادی را در رابطە با فعالیت‌های تبهکاران داعش در دست دارند و بزودی باندهای دیگری را شناسایی و منهدم خواهند کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر