سه‌شنبه، تیر ۲۰، ۱۳۹۶

(عقاب‌های زاگروس) مسئولیت حملە بە یکی از اعضای سپاه پاسداران را در ارومیە بر عهدە گرفت

گروه مسلح (عقاب‌های زاگروس) مسئولیت حملە بە یکی از اعضای سپاه پاسداران را در ارومیە بر عهدە گرفت.
بر طبق بیانیەای کە این گروه منتشر و نسخەای از آن بە (باس‌نیوز) رسیدە است، شب گذشتە ١٨ تیرماه، اعضای مسلح این گروه کە در داخل شرق کوردستان فعالیت دارند، ستوان دوم "فریق آزادیخواه" از درجەداران سپاه پاسداران را در "دزج مرگور" با ٥ گلولە هدف قرار دادەاند.
این عضو سپاه پاسداران هم‌اکنون در در مراکز درمانی ارومیە تحت مراقبت‌های پزشکی می‌باشد.
در این بیانیە آمدە است " فریق از مهرەهای رژیم در دزج مرگور بودە کە چندین بار از سوی (عقاب‌های زاگرس) از وی درخواست شدە تا دست از خیانت بە ملت و اعمال ناشایست خود بردارد، اما ایشان بە اعمال ضد مردمی خود ادامە دادە است".
تاکنون رسانەهای ایران بە ویژە رسانەهای نزدیک بە سپاه پاسداران نسبت بە کشتە شدن این عضو سپاه واکنش نشان ندادەاند.
گروه (عقاب‌های زاگرس) مدت ٢ سال است کە در داخل مرزهای شرق کوردستان تاسیس شدە و طی این مدت کشتن چندین نفر از مهرەهای سپاه پاسداران را در شهرهای مختلف شرق کوردستان بر عهدە گرفتە است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر