پنجشنبه، آبان ۰۶، ۱۳۹۵

تشییع پیکر دو مبارز جانباختە در کوبانی

صدها تن از شهروندان کوبانی پیکرهای دو تن از مبارزان را در مراسمی شایستە بە خاک سپردند
پیکرهای مبارزان راە آزادی نومان کارات و آگر آمد کە بە ترتیب در عملیات آزادسازی منبج و درگیری با تبهکاران داعش بە شهادت رسیدە بودند، با شرکت شهروندان کوبانی خاکسپاری شدند.
در این مراسم یگانهای مدافع خلق، یگانهای مدافع زن، مجلس خانوادە شهدا و سازمانها و نهادهای جامعە مدنی در شهر کوبانی شرکت کردند.
شرکت کنندگان با در دست داشتن عکسهای شهدا و پوسترهای عبداللە اوجالان –رهبر خلق کرد- و همچنین پرچمهای رنگین کردستان بە شیوەای هماهنگ و سازماندهی شدە بە سوی آرامگاە شهدای شهید دجلە در روستای تل ترمک بە راە افتادند.
سپس عصمت شیخ حسن، ریاست وزارت دفاع در خودمدیریتی دمکراتیک سخنانی ایراد کرد. شیخ حسن در سخنان خود تنها راە وفاداری بە شهدا را حفاظت از دستاوردهای شهدا و تداوم راە آنها دانست.
ایشان در ادامە سخنان خود بە حملات وحشیانە مزدوران وابستە بە آنکارا و دسیسەهای دولت ترکیە اشارە کرد و افزود:"همچنان کە در مقاومت تاریخی کوبانی بە همە جهان ثابت کردیم با همان ارادە هم بهم پیوستن کانتونهای کوبانی و عفرین را بە جهانیان نشان خواهیم داد."
شیخ حسن مراتب تسلیت خود را بە خانودە شهدا اعلام کرد. در ادامە مراسم بە نمایندگی از مجلس خانوادە شهدا ، روناهی احمد لوح تجلیل از شهدا را بە هر دو خانوادە جانباختگان راە آزادی تقدیم کرد.
مراسم خاکسپاری در میان هلهلە مادران و سردادن شعارهای حمایت و ابراز وفاداری بە خطمشی آنها برگزار شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر