چهارشنبه، مهر ۲۸، ۱۳۹۵

وفیق سامرائی: عاقبت اردوغان همچون صدام حسین خواهد بود

رفیق سامرائی، مشاور نظامی ارتش عراق، اعلام کرد کە اجازە مشارکت بە ترکیە در عملیات موصل دادە نخواهد شد و می‌افزاید:"ترکیە هیچ محبوبیتی در عراق ندارد و در این زمینە بە شکست سنگینی دچار شدە است."
وفیق سامرائی در گفتگو با خبرگزاری روژنیوز اعلام کردە است؛"ترکیە در حال حاضر بجز بارزانی و خیانتکاران موصل و عناصر مزدوری همچون اصیل نجیفی دوستان دیگری در عراق ندارد، این بزرگترین شکست برای دولت ترکیە است."
نامبردە در ادامە افزود:اردوغان با رویە موجود می‌رود کە بە عاقبت صدام حسین دچار شود.
سامرائی در ادامە بە روژنیوز گفتە است کە شکست دیدار هیئت وزارت خارجە از بغداد هم موج نگرانیهای مسئولین رژیم ترکیە را شدت بخشیدە است.
وفیق سامرایی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد:" نباید تحت عنوان "آشتی" صفحەای نو را با گروهها و جریانهایی گشود کە موصل را بە داعش واگذار کردند."

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر