جستجوی این وبلاگ

شنبه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۹۶

خائنین به کورد و کوردستان ...جاش

رحيم عزيزپور، معروف به "رحيم حاجى بائيز" يكى از جاشهاى منفور و جنايتكار سقز ميباشد. نامبرده از اولين روزهاى اشغال كردستان توسط رژيم خمينى، به عنوان جاش رسمى به ركاب اشغالگران اين سرزمين درآمد. رحيم حاجى بائيز نقشى اساسى در شناسايى، دستگيرى و إعدام أعضاء و هواداران و هستەهای تشكيلاتى احزاب كردستان براى سپاه و اطلاعات سقز إيفا نموده و همواره مورد نفرت و انزجار مردم اين شهر بوده است. اين عنصر خودفروخته اينك نيز كماكان جاش رسمى و عضوء فعال بسيج و سپاه سقز است و همزمان با دادن پول نزول به افراد نيازمند، دهها خانواده را به خاك سياه نشانده است

برگرفته از صفحه فیسبوک.....جاشهاى منطقه سقز