یکشنبه، اردیبهشت ۱۷، ۱۳۹۶

اطلاعیه کنگره ملیت‌های ایران فدرال در رابطه با تحریم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر

کوردستان میدیا: کنگره ملیت‌های ایران فدرال با انتشار اطلاعیه‌ای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر را تحریم کرد.
متن این اطلاعیه که در اختیار وب‌سایت کوردستان میدیا قرار گرفته، عیناٌ درپی می‌آید:

اطلاعیە

مردمان آزادیخواه ایران

ملیت‌های تحت ستم ایران

جمهوری اسلامی ایران در روز ٢٩ اردیبهشت، بار دیگر نمایش انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای شهر و روستاها را برگزار می‌کند.

آنچە را کە رژیم ایران بە اسم انتخابات برگزار می‌کند در واقع رأی گرفتن از مردمان ایران است برای نمایش بین‌المللی. چرا که انتخابات در ایران هیچ کدام از خصایص و پیش فرض‌های یک انتخابات آزاد را در خود ندارد و بە هیچ عنوان نمی‌توان آنرا انتخاباتی سالم و دمکراتیک نامید زیرا رژیم کاندیداهای خود را انتخاب می‌کند و از مردم رأی می‌گیرد.
درحالی کە ملیت‌های تحت ستم ایران در زیر یوغ استبداد جمهوری اسلامی در ایران، از ابتدائی‌ترین حقوق شهروندی و انسانی خود محرومند، رژیم ارتجاعی ولایت فقیه از این نمایش انتخاباتی، هم در جهت ادامە سرکوب بااستبداد دینی بهرە می‌برد و هم برای خود در سطح بین‌المللی، مدعی مشروعیت و پشتیبانی مردمی می‌شود، چنانکه در طول سالیان عمر نکبت بار خود، هموارە از انتخابات و شرکت مردم، درهمین راستا استفادە کردە است.
بە همین دلیل، کنگرە ملیت‌های ایران فدرال از همه‌ی ملیت‌های تحت ستم مضاعف، و همه‌ی آزادیخواهان، فعالین مدنی و سیاسی ایران می‌خواهد کە درمقابل این بیداد و آزادی کُشی رژیم، در انتخابات ٢٩ اردیبهشت شرکت نکنند و با این عمل خود، پیامی روشن بە رژیم و مردمان آزادیخواه جهان بدهند. رژیمی کە ازهیچ گونە سرکوب، تبعیض و جنایتی، ابایی نداشته و ندارد.
بایکوت هماهنگ و همە جانبە نمایش انتخابات، ازطرف ملیت‌ها و همه‌ی آزادیخواهان ایران می‌تواند هم، راهی در جهت جلوگیری از سرکوب و فشار بیشتر بە بهانە انتخابات باشد و هم بە رسالت آزادیخواهانە خود عمل کنند.

کنگرە ملیت‌های ایران فدرال

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر