شنبه، تیر ۰۳، ۱۳۹۶

ایرانی‌های عصبی در دنیا پیشتازند!

مؤسسه معروف گالوپ کە یک مؤسسە شناختە شدە آمریکایی است در گزارش سالانه خود را منتشر کردە و در آن از ایرانی‌ها همچون خشمگین‌ترین جوامع یاد کردە است


این مؤسسه در گزارش سالانه افکارسنجی (سال ۲۰۱۷) مردم ایران را در کنار مردم عراق و سودان جنوبی جزو عصبانی‌ترین کشورهای دنیا معرفی کرد. در این گزارش آمدە کە ۵۰ درصد جمعیت ایران خشمگین هستند.


بحرانهای اجتماعی و سیاسی، شرایط بی‌ثبات اقتصادی، بیکاری، محرومیت و تبعیض، بلایای طبیعی همچون زلزلە و خشکسالی دستاوردهای رژیم حاکم بر ایران و ثمرە شخصیت شکل گرفتە در این كشور است.
بە گفتە ادارە کل پزشکی قانونی استان تهران در ۱۱ ماە آغازین سال گذشتە هجری شمسی، ۹۱ هزار و ۸۵۰ تن بە نزاع پرداختەاند. وضعیت در شهرهای دیگر هم تفاوت چندانی با تهران ندارد.
شهروندان این کشور یا با خود سر نزاع دارند و بە خودآزاری می‌پردازند یا با اطرافیان سر نزاع دارند و دیگر آزارند و بدون شک گزارش سالانە موسسە گالوپ این شاخص‌ها را بررسی کردە است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر