سه‌شنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۹۶

بازهای آزادی کردستان: شهرهای ترکیە را بە دوزخ مبدل خواهیم کرد

بازهای آزادی کردستان "تاک"، بیانیەای را در وبگاە خود منتشر کردە و یادآوری کردەاند کە تمام مراکز و کلان‌شهرهای ترکیە را بە عرصە جنگ مبدل خواهند کرد
تاک در بیانیە مذکور تصریح نمودە کە رژیم ترکیە جنگی فراگیر را بە خلق کرد تحمیل کردە و تاک هم در مقابل بە جمهوری ترکیە رحم نخواهند کرد.
تاک در ادامە افزودە است:"بە تمام افراد و گروههای کە ترکیە را مکان امنی برای سرمایەهای خود و توریزم می‌دانند هشدار می‌دهیم کە تمام مراکز، شهرکها، کلان‌شهرها و مناطق توریستی جمهوری ترکیە برای ما عرصە جنگ خواهند بود و عملیات خود را بیش از پیش گسترش خواهیم داد."
بازهای آزادی کردستان در بخش دیگری از بیانیە تصریح کردە است:"همە جهانیان باید نیک بدانند کە جمهوری ترکیە دشمن ماست، ما سوگند خوردەایم کە در پاسخ بە اعمال این رژیم بە آن پایان می‌دهیم. جنگ تحمیلی بر خلق کردستان، دلیل انتقام و عملیات ماست."
در بخشی دیگر از بیانیە آمدە است:" تصمیم بە آغاز جنگ اتخاذ شدە و ارتش فداییان هم آمادە انجام وظیفە خود هستند. نام این ارتش هم بازهای آزادی کردستان است. آنچە کە تاکنون علیە جمهوری ترکیە انجام دادەایم مقدمە و آغاز کار بودە است.
سطح شدت این جنگ بنابر اعمال رژیم ترکیە [در کردستان ] تعیین شدەاند. بە هیچ کسی رحم نخواهیم کرد. با ایمان تمام بە وظیفە خود با نیروی هر چە تمامتر بە دشمنان حملە خواهیم کرد. بازهای آزادی کردستان کە با ارادە رفیع و روحیە انتقامجوی می‌جنگند، اطمینان داریم کە بە پیروزی خواهیم رسید. منبع نیرو و روحیە ما، خلق شکست ناپذیر و شهدای قهرمان ما هستند."
با ایمان بە کردستان آزاد و رهبری بازهای آزادی کردستان وظیفە انتقام‌خواهی از فاشیسم را بە انجام می‌رساند و در این راستا بە دشمن پاسخ خواهیم داد.
ریشە فاشیزم را در کردستان از بیخ می‌کنیم. آتش دوزخ را در شهرهای آنان [ترکیە] بپا خواهیم کرد و با عملیاتی متنوع و متفاوت کە رنگ تاریخ را تغییر می‌دهند، دشمن را با سرنوشت محتوم خود کە همانا شکست است روبرو می‌کنیم.
از دختران و پسران جوان کردستان می‌خواهیم کە در این جنگ انتقام جویانە و مبارزە شرافتمند جای گیرند."

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر