پنجشنبه، خرداد ۱۸، ۱۳۹۶

اطلاعیە نیروهای مدافع خلق؛ در بدلیس و درسیم نیروهای ویژە ارتش ترکیە هدف قرار گرفتند

مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق از عملیات نیروهای گریلاهای آزادی کردستان علیە یگانهای نظامی مخفی ارتش ترکیە در عرصەهای بدلیس و درسیم خبر دادەاند
در اطلاعیە ه.پ.گ آمدە است:
"ساعت ۱۳ روز ششم ژوئن (۱۶ خرداد) نیروهای ما یگانهای مخفی ارتش ترکیە در منطقە در شهید عادل را در عرصە مرگال شیخ جمعا در ایالت بدلیس شناسایی و هدف قرار دادند. در این عملیات دست‌کم ۲ نظامی ارتش ترکیە کشتە شدند."
از سوی دیگر گریلاهای ه.پ.گ در عرصە درسیم هم با نظامیان ترکیە درگیر شدەاند. در اطلاعیە ه.پ.گ آمدە است:"
ساعت ۱۸ روز پنجم ماە ژوئن (۱۵ خرداد) یگانی از نیروهای ما حین انجام وظیفە در منطقە دگیرمندرە حومە نازمیە عرصە درسیم با نظامیان ترکیە درگیر شدەاند. در این عرصە ارتش ترکیە تحرکات مخفیانیە خود را ادامە می‌دهد.
ساعت ۴ روز هفتم ژوئن نیروهای ما علیە نظامیان ترکیە در منطقە دامنەهای شهید آمد منطقە پلمور درسیم با تلە انفجاری عملیاتی را بە انجام رساندند. از تعداد دقیق کشتە و زخمی‌های دشمن خبری موثق در دسترس نیست. ارتش ترکیە با هلیکوپتر تلفات خود را از منطقە خارج نمود.
نیروهای ما در همان روز در منطقە شهید اومدیا یگانهای مخفی ارتش ترکیە را شناسایی کردند و در ساعت ۱۴:۱۵ عملیاتی را علیە آنان بە انجام رساندند. گریلاهای ما از فاصلە نزدیک ضرباتی سهمگین را بر مواضع ارتش ترکیە وارد کردند. در این عملیات ۴ نظامی ترکیە کشتە شدند. ارتش ترکیە پس از درگیری مذکور اقدام بە راکت باران منطقە مذکور با هلیکوپترهای کبرا نمود و تلفات خود را با هلی‌کوپتر از منطقە خارج کرد."
ه.پ.گ در پایان اطلاعیە مشخصات یکی از گریلاهای خویش را اعلام نمودە است. در این رابطە آمدە است:"روز پنجم ژوئن در اطلاعیەای اعلام کردیم کە در درگیری ساعت ۲:۳۰ روز ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) با نظامیان ارتش ترکیە در حوالی درە اولوک منطقە شهید کماە حومە ارزنجان یکی از رفقای ما بە شهادت رسیدە است. 
مشخصات گریلای جانباختە از این قرار است:
زیلان ایا با کد سازمانی " رزان روژهات سرهلدان"، متولد آدانا، زمان و مکان شهادت: ۴ ژوئن ۲۰۱۷"

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر