سه‌شنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۹۶

اعلام اسامی ٤ شهید یگانهای مدافع خلق

یگانهای مدافع خلق اسامی ٤ تن از مبارزان خود را کە در ماە ژوئن در کوبانی، شداد و رقا بە شهادت رسیدەاند منتشر کردە است
در اطلاعیە مرکز خبررسانی ی.پ.گ آمدە است:
"کارزار عملیات خشم فرات کە برای نجات خلق از چنگال تبهکاران داعش و آزادسازی شهر رقا از سوی نیروهای سوریە دمکراتیک آغاز شدە بود هفت ماە را پشت سر گذاشت. امروز مرکز شهر رقا از سە محور کاملا محاصرە شدە است. در هفت ماە گذشتە دهها هزار غیرنظامی را از مناطق اشغالی تحت کنترل داعش نجات دادەایم. در این راە صدها تن از مبارزان آزادیخواە جان خود را برای محافظت از کودکان، زنان ، جوانان و آحاد خلق رقا فدا کردند و بە شهادت رسیدند.
روز دوم ماە ژوئن، ٢ تن از رفقای ما پس از نجات تعدادی از ساکنان روستاهای حومە رقا در درگیری با تبهکاران داعش بە کاروان شهدای راە آزادی ملحق شدند.
همچنین رفقا ابو نار و عمر کوبانی در دفاع از کوبانی و شداد حین انجام وظایف انقلابی در حادثەای بە شهادت رسیدند."
ی.پ.گ در پایان بیانیە خود ضمن تجلیل از شهدای راە آزادی مراتب تسلیت خود را با خانوادە مبارزان جانباختە اعلام کردە و بر تدوام راە مبارزە تأکید نمودە است.
اسامی شهدا بە این شرح است:

علی داود با کد "آگر زاگرس"، متولد کوبانی، زمان و مکان شهادت: ٢ ژوئن (١٢ خرداد) / رقا

جهاد عمر با کد "دلبرین کانی"، متولد حسکە، زمان و مکان شهادت: ٢ ژوئن (١٢ خرداد)/ رقا

ایاض ابراهیم با کد "ابو نار"، متولد شداد، زمان و کان شهادت: ٢ ژوئن / شداد

عمر حمو ، متولد کوبانی، زمان و مکان شهادت: ژوئن ٢٠١٧ / کوبانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر