جمعه، تیر ۰۹، ۱۳۹۶

اردوغان دست بە دامن بشاراسد شدە است

اشغالگران کردستان همیشە برای تداوم استعمار بر خاک کردها اختلافات میان خود را بە کناری نهادە و علیە کردها دست بە ائتلاف زدەاند. تحمیل جنگ از سوی رژیمهای غاصب از عمدە سیاستهای مشترک مابین آنها بودە است
روابط دو رژیم سوریە و ترکیە از آغاز بحران جنگ داخلی در سوریە رو بە تیرگی نهاد. البتە ناگفتە نماند کە پیش از سال ٢٠١١ روابط مابین آنکارا و دمشق روابطی دوستانە مبتنی بر دشمنی با مبارزە آزادیخواهی کردها بود، طیب اردوغان دیکتاتور رژیم ترکیە با آغاز بحران سوریە درصدد استفادە از شرایط بوجود آمدە برآمد، گروههای تروریستی را تجهیز کرد، آنان را آموزش داد و اعضای آنها را از طریق خاک خود بە داخل سوریە فرستاد. اردوغان برای ایجاد عرصە اعمال سیاستهای خود در سوریە با داعش هم‌پیمان شد.

در مقابل کردها راە دیگری را در پیش گرفتند، کردهای شمال سوریە در چهارچوب برساخت ملت دمکراتیک و زندگی مساوات طلبانە در میان خود، صفوف خود را منسجم کردند. جوانان بە دفاع از ارزشهای آزادی پرداختند و از سرزمین خود محافظت کردند. حملە داعش بە کوبانی با هماهنگی کامل رژیم ترکیە در راستای نابودی ارادە آزاد کردها صورت گرفت.

رژیم بعثی سوریە سال ٢٠١٤ در یک روز شهر رقا را بە داعش سپرد. یکی از ١٤ استان سوریە از سوی تبهکاران داعش اشغال شد. گروە جنایتکار داعش در این شهر سر سربازان رژیم سوریە و شهروندان رقا را بریدند. بشار اسد چشم خود را بر روی جنایتهای داعش کە با همکاری ترکیە این کشور را بە ویرانەای مبدل کردە بود بست، اما در مقابل نیروهای سوریە دمکراتیک کە برای آزادی خلقهای سوریه مبارزه می‌نمایند، نیروهای خود را گسیل کرده تا با مبارزان آزادیخواه بجنگند. هدف کاملا عیان است. جلوگیری از آزادی رقا و از جنبە سیاسی هم ضربه زدن بە پروژه سوریه دمکراتیک.

یکبار دیگر نشانه‌های ائتلاف ضدخلقی دیدە می‌شود. رژیم ترکیه و رژیم سوریه درصدد حمله مشترک بە کردها هستند. منابع محلی آگاە بە خبرگزاری فرات گفتند کە فرماندهی نیروهای ویژە ارتش ترکیە بە نام زکایی آکساکل در شهر باب اظهاراتی دال بر اعلام جنگ علیە نیروهای سوریە دمکراتیک را مطرح کردە است. همچنین گزارشها از تقویت نیروهای ارتش غاصب ترکیە در حومە عفرین حکایت دارد. اهداف رژیمهای دیکتاتور منطقه بازهم بهم نزدیک می‌شوند.

تاریخ کردستان سرشار از ائتلاف مشترک اشغالگران علیە خلق کرد و مبارزات برحق آنهاست، تنها چیزی کە از این ائتلافها نصیب آنها شدە است شکست مذبوحانە و گسترش تنفر عمومی نسبت بە رژیمهای آنان بودە است. سرنوشت اردوغان ترکیەای با بشار اسد همان سرنوشتی خواهد بود کە صدام حسین را بە نابودی سوق داد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر