شنبه، تیر ۰۳، ۱۳۹۶

ه.پ.گ بیلان درگیری با ارتش ترکیە را منتشر کرد

مرکز اطلاع رسانی نیروهای مدافع خلق با صدور اطلاعیەای بیلان درگیریهای گریلاهای خود را با نظامیان ترکیە را در عرصەهای آمَد، شرنخ و زاپ اعلام کرد
اطلاعیە ه.پ.گ بە این شرح است:

" ۱۰ نظامی ترکیە در عملیات وسیع گریلایی در زاپ از پا درآمدند
ساعت ۱۴:۳۰ روز ۲۲ ژوئن/ اول تیرماە گریلاهای ما نظامیان ترکیە را در ارتفاعات حومە تپە کوردینە منطقە چَلە هدف قرار دادە و سە نظامی ترکیە را بە هلاکت رساندند.
ساعت ۴ روز ۲۳ ژوئن/ ۲ تیرماە در عملیات علیە نظامیان ترکیە در اطراف تپە کوردینە، شش نظامی ترکیە کشتە شدند. در عملیات دیگری نظامیان مستقر در تپە گژنە هم هدف قرار گرفتند. از تعداد کشتە و زخمی‌ها خبری در دست نیست.
ساعت ۹ همان روز در عملیات گریلایی در تپە شهید مونزور یک نظامی ترکیە كشتە شد.

عملیات در شمذینان

در ادامە کارزار انقلابی شهید بدران و ‌شهید نالین علیە نظامیان ترکیە در منطقە چتا حومە شمذینان –جولمرگ، عملیاتی از سوی گریلاهای ما بە انجام رسید. تعداد تلفات نیروهای دشمن محرز نیست.
بە هلاکت رسیدن ۷ عضو نیروهای مخفی ارتش ترکیە در سرت

در ساعت ۲۲ روز ۲۱ ژوئن/ ۳۱ خرداد علیە یگانی از نیروهای ارتش ترکیە عملیاتی گریلایی بە انجام رسید. در این عملیات ۷ عضو نیروهای مخفی (ویژە) ارتش ترکیە از پا درآمدند. یکی از رفقای ما پس از مقاومتی قهرمانانە بە شهدای راە آزادی ملحق شد.
ه.پ.گ در ادامە اطلاعیە خود اعلام کردە کە یکی از مزدوران محلی رژیم ترکیە را در ساعت ۱۵ روز ۱۶ ژوئن/۲۶ خرداد بە سزای اعمال خود رساندە است. نام این مزدور محمت بلدک اعلام شدە و گفتە شدە کە نامبردە در لوای کار چوپانی حرکت گریلاهای جنبش آزادی را بە دشمن لو می‌دادە و در شهادت رفقا دست داشتە است.
روز ۱۹ ژوئن/ ۲۹ خرداد یکی از نظامیان اعضای یگان کُنترا (ضد گریلا) در ساعت ۱۵:۱۰ از سوی نیروهای ما در منطقە مابین روستاهای شرف و مژین حومە قلابان شرنخ کشتە شد. همچنین از تعداد دقیق تلفات دشمن در عملیات نیروهای ما در اطراف روستای مژین جزئیاتی در دست نیست.
ساعت ۱۹:۴۵ همان روز در عملیات نیروهای ما علیە خودرو حامل اعضای کُنترا (ضد گریلا) هدف قرار دادە و خودرو مذکور بە تمامی منهدم شد. آنچنان کە محرز شدە است ۱۰ عضو کُنترا در این عملیات کشتە شدەاند.

عملیات گریلایی در جودی

گریلاهای ما در روز ۲۰ ژوین عملیاتی را علیە نظامیان ترکیە در حومە روستای بلکا واقع در کوهستان جودی شرنج انجام دادند. از تعداد دقیق تلفات ارتش ترکیە خبر موثقی کسب نشدە است.
دستکم ۸ نظامی ترکیە در لیجە- آمد بە هلاکت رسیدند

ساعت ۱۴:۳۰ روز ۱۸ ژوئن/ ۲۸ خرداد نیروهای ما علیە نظامیان ترکیە در منطقە شهید ناودار، یگان نیروهای ارتش ترکیە را هدف قرار دادە و سە نظامی را کشتند. 
در ساعت ۲:۲۰ روز بعد در همین محور سە نظامی دیگر ترکیە از پای درآمدند. روز ۲۰ ژوئن /۳۰ خرداد هم در همین منطقە یگانی از نیروهای مخفی (ویژە) ارتش ترکیە هدف عملیات گریلایی قرار گرفتە و ۲ نظامی کشتە و یک نظامی زخمی شدند.
ساعت ۸:۲۰ روز ۲۱ ژوئن/ ۳۱ خرداد نیروهای ما علیە نظامیان ارتش ترکیە در همین محور دست بە عملیات گریلایی زدند. تعداد دقیق کشتەو زخمی‌های دشمن محرز نیست.
۴ نظامی ترکیە در عرصە شهید کندال بە هلاکت رسیدند
ساعت ۹ روز ۱۶ ژوئن/ ۲۶ ژوئن نیروهای ما علیە نظامیان ترکیە در عرصە شهید کندال عملیاتی را بە انجام رساندند. کشتن ۴ نظامی و ۴ نظامی زخمی دیگر محرز شدە است.
روز ۱۷ ژوئن بالگرد نظامی از نوع سیکورسکی ارتش ترکیە در منطقە لیجە هدف عملیات گریلایی قرار گرفت و بە آن آسیب رسید.
روز ۱۸ ژوئن/۲۸ خرداد یکی ساکنان روستای متور حومە لیجە بە نام "عثمان یالاوز" از سوی نیروهای ارتش ترکیە بازداشت شدە و بە شدت زخمی شد. نامبردە دستگیر شدە و وحشیانە شکنجە شدە است.
نیروهای ما روز ۲۲ ژوئن/اول تیرماە جادە مواصلاتی مابین ارزنجان و درسیم را بە کنترل درآوردە و آمد و رفت خودروها را تحت نظر قرار دادند. ۲ خودرو متعلق بە ارتش ترکیە بە آتش کشیدە شدند.
ساعت ۱۳:۱۴ روز ۲۱ ژوئن/۳۱ خرداد هواپیماهای جنگندە رژیم ترکیە منطقە چمچو حومە زاپ را آماج حملات راکتی و بمباران قرار دادند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر