سه‌شنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۹۶

سپە سالار نیروهای پیشمرگە: طوطئەهایی منطقەای پشت تحرکات حشد شعبی قرار دارند

فریق جمال ایمینکی، سپە سالار نیروهای پیشمرگە کوردستان در گفتگویی اختصاصی با (باس) دربارە لشکرکشی نیروهای حشد شعبی بە بعضی از مناطق شنگال سخن می‌گوید.
(باس): عملیات و تحرکات حشد شعبی در مناطق کوردستانی شنگال با هماهنگی شما بودە است؟
فریق جمال: تحرکات حشد شعبی در شنگال و مناطقی کە ایزدی‌ها در آن ساکن هستند بدون اطلاع ما بودە، قبلا تصمیم گرفتە شدە بود تا ارتش عراق و نیروهای پیشمرگە این مناطق را آزاد کنند، آمریکا و ائتلاف نیز از این تصمیم مطلع بودند، اما ظاهرا این توافق نقض شدە و حشد شعبی تنها این کار را نجام می‌دهد.
(باس): در بعضی از مناطق حشد شعبی اقدام بە حفر خندق کردەاند، این تهدید حساب نمی‌شود؟
فریق جمال: حشد شعبی بە هر منطقەای می‌رود اقدام بە حفر خندق می‌کند، اما آمدن آنها بە مناطق کوردستانی کار خوبی نیست و انجام ناگواری در پی خواهد داشت.
(باس): می‌گویید قرار بود ارتش عراق و نیروهای پیشمرگە این مناطق را آزاد کنند، آیا بر این باور هستید کە توان حشد شعبی بر حکومت عبادی می‌چربد؟
فریق جمال: در سفر عبادی بە کوردستان و نشست با آقای مسعود بارزانی توافق کردە بودند کە نیروهای پیشمرگە و ارتش عراق این مناطق را آزاد کنند، اما بعدا نیروهای حشد شعبی نزد عبادی رفتە و توافق را نقض کردەاند. این کار یقینا با هماهنگی و همکاری کشورهای همسایە صورت گرفتە است.
(باس): نیروهای حشد شعبی در شنگال چە هدفی دارند؟
فریق جمال: هیچ ارتباطی با حشد شعبی نداریم تا از برنامەهای آنها خبر داشتە باشیم.
(باس): تعدادی از کوردهای ایزدی بە صفوف داعش پیوستەاند، بە نظرت می‌خواهند آنها را علیە کورد و نیروهای پیشمرگە بە کار گیرند؟
فریق جمال: ایدی‌هایی کە بە صفوف عشدی شعبی پیوستەاند ١% ایزدی‌ها نبودە و نمی‌تواننند کوردهای ایزدی را نمایندگی نمایند و هیچ اکری م از دست آنها بر خواهد آماد، هدف آنها تنها بر هم زدن امنیت منطقە است، کوردهای ایزدی می‌خواهند نیروهای پیشمرگە آنها را حفاظت نماید تا زمانی کە نیروهای حشد شعبی در این مناطق مستقر باشند ١% ساکنین این مناطق نیز حاضر بە بازگشت نخواهند بود.
(باس): آنها چند روستای ایزدی‌ها را کنترل کردەاند؟
فریق جمال: چهار مجتمع مسکونی و چند روستای کوردهای ایزدی را کنترول کردەاند.
(باس): آیا تحرکات حشدی شعبی تلاش نیست برای مخالفت با همەپرسی استقلال کوردستان؟
فریق جمال: این مسئلە نیز مترع می‌باشد کە آمدن این نیروها بە کشورهای همسایە و در راستای مخالفت با برگزاری همەپرسی برای استقلال کوردستان صورت می‌گیرد.
(باس): آیا نیروهای پیشمرگە از مناطقی کە آزاد کردە است (موصل و کرکوک) عقب نشینی خواهد کرد؟
فریق جمال: آن مناطق کوردستانی بودە و پیشمرگە آنها را آزاد نمودە و نیروهای پیشمرگە در آنجا خواهند ماند، زیرا بخشی از خاک کوردستان بودە و برای آزادی آنها خون دادەایم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر