یکشنبه، خرداد ۲۱، ۱۳۹۶

مبارزانی کە شهرهای خود را آزاد می‌کنند

آزادی بامعناترین کلمات برای مبارزان است، بویژە اگر خانە و یا خانوادە مبارزان از چنگال تبهکاران داعش نجات دادە شود و بە آزادی دست یابد. ابراهیم خلف از مبارزانی است کە برای آزادی شهر و دیار خود و مهم‌تر از همە خانوادە خود بە مبارزان عملیات "نبرد بزرگ" برای آزادی رقا پیوستە است
بسیاری از مبارزان نیروه‌ای سوریە دمکراتیک "ق.س.د" خود از اهالی شه‌ر رقا هستند. ابراهیم خلف یکی از مبارزانی است کە از محلە مشلبە بە نیروهای سوریە دمکراتیک ملحق شدە است. ابراهیم خلف دو ماە پیش از چنگال تبهکاران داعش در این محلە فرار کرد و خود را بە مبارزان ق.س.د رساند. امروز این مبارز در بخش غربی رقا در برابر تبهکاران می‌جنگد. از زبان ما خبر آزادی محلە مشلبە را شنید.
ابراهیم خلف مبارز ق.س.د خوشحالی خود را از آزادی محلە خود در بخش شرقی رقا ابراز داشت و اینچنین بە ابراز احساسات پرداخت: هر محلە این شهر برای من آکندە از خاطرە است، اما محلە مشلبە چیز دیگری است، من و رفقای دیگر چند روز پیش محلە جزرە را از تبهکاران پاکسازی کردیم. با رفقای خود شهرمان را از چنگال سیاە تبهکاران آزاد می‌کنیم. بە پیشروی ادامە می‌دهیم و بە شهروندان مژدگانی آزادی تمام شهر را می‌دهیم."

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر