شنبه، خرداد ۱۳، ۱۳۹۶

بازداشت سە شهروند کورد در بانە

بە گزارش رسانە‌های حقوق بشری شرق کوردستان طی روزهای گذشتە چندین شهروند کورد از سوی نیروهای ادارە اطلاعات شهر بانە بازداشت شدەاند.
برپایە گزارش (هەنگاو)، طی دو هفتە گذشتە چندین شهروند کورد از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بانە بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدەاند.
هویت احراز شدە سە تن از شهروندان بازداشت شدە بە شرح زیر می‌باشد؛
١_ رفیق پزشکی اهل روستای (نجە)
٢_ عطا عزیزی
٣_ رسول تاژانی اهل روستای (اژان)
بە گفتە یکی از نزدیکان بازداشت شدەگان، پس از دو هفتە از بازداشت این شهروندان کورد هنوز سرنوشت آنها نامعلوم بودە و پیگری‌های مداوم خانوادەهایشان جهت مطلع شدن از محل نگهداری آنها بی نتیجە ماندە است.
تاکنون علت بازداشت این شهروندان کورد معلوم نشدە است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر