چهارشنبه، خرداد ۳۱، ۱۳۹۶

دیدار هیئت کنگرە ملی کردستان با کوملە‌‌ها

هیئت کنگرە ملی کردستان پس از دیدار با احزاب جنوب کردستان، این‌بار بە ملاقات احزاب روژهلات کردستان رفت. اولین دیدار هیئت با احزاب روژهلاتی (شرقی) با ملاقات از دفاتر مرکزی سە حزب کوملە صورت گرفت
کنگرە ملی کردستان برای تشکیل پلاتفرم کنگرە ملی کرد بە سلسلە دیدارهای خود با احزاب کردستان هر چهار بخش کردستان ادامە می‌دهد. در این راستا روز گذشتە هیئت ک.ن.ک با سە حزب کوملەها دیدار کرد. هیئت ک.ن.ک کە متشکل از طاهر کمالی زادە-مشاور رؤسای مشترک-، دکتر کامران برواری و پرویز عزیز- از اعضای دیوان ک.ن.ک و سید اکرم و فرهاد دوسکی از اعضای ک.ن.ک روز گذشته با هدف گفتگو و مشاوره برای برگزاری یک نشست عمومی میان احزاب سیاسی کردستان، با نمایندگان سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران-کومله، کوملە زحمتکشان کردستان ایران و کوملە زحمتکشان کردستان دیدار و گفتگو کردند.
هیئت نمایندگان کنگرە ملی کردستان به ریاست طاهر کمالی‎زادە بعدازظهر روزگذشتە با ابراهیم علیزادە دبیر اول کومله، سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران و اعضای کمیتە مرکزی این حزب در مقر مرکزی زرگویز دیدار و تبادل نظر کردند.
پس از این دیدار، ابراهیم علیزادە اعلام کرد کە پیشنهادات "ک.ن.ک" را در جلسە کمیتە مرکزی حزب خود بە بحث خواهند گذاشت و پاسخ‌شان را بە اطلاع کنگرە ملی کردستان می‌رسانند.
هیئت ک ن ک پس از دیدار با سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران، با ابوبکر مدرسی معاون دبیر اول کوملە زحمتکشان ایران و تعدادی از اعضای کمیتە مرکزی این حزب نیز دیدار و گفتگو کرد.
ابوبکر مدرسی در پایان این دیدار اعلام کرد کە در دیداری دوستانە با هیئت اعزامی "ک.ن.ک" بە بحث و گفتگو نشستەاند و پس از طرح پیشنهادات آنها در جلسە کمیتە مرکزی این حزب، پاسخ خود را اعلام خواهند کرد.
هیأت نمایندگان کنگره ملی همچنین با نمایندگان حزب کومله زحمتکشان کردستان نیز دیدار کردەاند. عمر ایلخانی زادە دبیر اول کومله زحمتکشان کردستان نیز این دیدار را مثبت ارزیابی کردە و از این پروژە اعلام حمایت کرد.
طاهر کمالی زادە رئیس هیئت اعزامی کنگرە ملی کردستان نیز دیدار با نمایندگان احزاب شرق کردستان را مثبت ارزیابی کرده است.
هیئت نمایندگان "ک.ن.ک" در ماه جاری با نمایندگان شماری از احزاب چهاربخش کردستان دیدارهایی انجام داده است. محتوای گفتگوها در چهارچوب برنامه کنگره ملی برای برگزاری کنفرانس ملی اعلام شده است.
گفتە می‌شود کە هیئت ک.ن.ک بە ملاقات دفاتر حزب‌های دمکرات‌ها [کردستان ایران و کردستان] خواهند رفت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر