سه‌شنبه، تیر ۲۰، ۱۳۹۶

نامەی سرگشادەی دمیرتاش بە اردوغان

رئیس مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها نامەای شدیداللحن بە رئیس جمهور ترکیە فرستادە است.
(HDP) محتوای نامەی صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک این حزب را منتشر کردەاند کە در آن بە رجب طیب اردوغان اعلام کردە: “تو بە وسیلەی من ملت کورد را تروریست نام نهادی، بە کوردها توهین و بی احترامی کردی”.
پیشتر رجب طیب اردوغان در مصاحبەای اعلام کردە بود کە صلاح‌الدین دمیرتاش بە دلیل فعالیت تروریستی زندانی شدە است.
رئیس مشترک (HDP) از زندان آدرنە نامەای بە رئیس جمهور ترکیە فرستادە و در آن اعلام کردە اردوغان با این سخنان ثابت کردە کە وی بە جای دادگاه تصمیم می‌گیرد و قبل از دادگاه قضاوت می‌کند، اردوغان حکم تروریست بودن را بر من تحمیل کرد.
دمیرتاش در نامەاش اعلام کردە کە تاکنون دادگاه هیچ‌گونە سندی علیە وی ندارد و اگر اردوغان سندی دارد آنرا رو کند.
قرار بود روز جمعە شانزدهم تیر ماه،با حضور دمیرتاش رئیس مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها و پارلمانتر ترکیە، در آنکارا در دادگاه محاکمە شود، اما جلسەی دادگاه وی بە سوم آذرماه سال جاری موکول شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر