جمعه، مهر ۱۴، ۱۳۹۶

نمایندە ویژە سازمان ملل اقلیم کردستان و دولت عراق را بە کاهش تنش و ادامه گفتگوها دعوت کرد

یان کوبیش نمایندە ویژە سازمان ملل متحد در عراق، در دیدار با مسرور بارزانی مشاور شورای امنیت اقلیم کردستان بار دیگر از دولت اقلیم کردستان و دولت عراق خواست از افزایش تنشها خود داری کردە و بە میز گفتگوها باز گردند.
مسرور بارزانی مشاور شورای امنیت اقلیم کردستان، در این دیدار کە روز چهارشنبە١٢ مهرماە در اربیل انجام گرفت، در مورد واکنش بغداد بە برگزاری همە‌پرسی استقلال کردستان گفت: بعد از برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان واکنش بغداد شتابزدە و غیر قانونی بود.
مسرور بارزانی گفت: مردم کردستان کە همە راهکارهای ممکن برای حل مشکلات با بغداد را امتحان امتحان کردە بودند، در اقدامی دمکراتیک و قانونی با شرکت در همە‌پرسی، خواست اساسی خود را مطرح کردند. 
مشاور شورای امنیت اقلیم کردستان، همچنین گفت: اقلیم کردستان قبل و بعد از همە‌پرسی باب گفتگوها با بغداد را باز گذاشته است. اقلیم کردستان می‌خواهد از طریق صلح‌جویانە و در راستای تأمین خواسته اقلیتهای اقلیم کردستان اقدام نماید.
نمایندە ویژە سازمان ملل در عراق، در ادامە این نشست گفت: سازمان ملل متحد قبل از هراقدامی خواهان کاهش تنشها و یافتن راهکاری بر اساس تشریک مساعی برای آغاز گفتگوهای سازندە میان اربیل و بغداد و عدم دخالت دیگران شد. 
یان کوبیش در پایان خانطر نشان کرد : سازمان ملل بر توان خود برای کاهش تنشها و آغاز سریع گفتگوها خواهد افزود. 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر