جستجوی این وبلاگ

یکشنبه، آذر ۰۵، ۱۳۹۶

آشکار شدن شمار پاسدارهای ایرانی کە با بالگرد وارد کفری شدەاند

شمار افراد مسلحی کە طی هفتەهای گذشتە وارد محدودە دەهستان زینانە واقع در استان کرکوک شدەاند معلوم شد.
زینل عزیز، مسئول پارت دمکرات کوردستان در شهر کفری در اینبارە بە (باس نیوز) اعلام کرد این گروه مدام مکان خود را در این منطقە تغییر می دهند و هم زمان یک چاه نفتی را مصادرە و نفت آن را قاچاق می کنند.
بە گفتە این مسئول پارت دمکرات، این افراد مسلع ٤٠٠ نفر بودە و در شهرهای خرماطو و کفری رفت و آمد داردند.
وی در ادامە اظهار داشت کە این افراد تحت عنوان “سنی آزاد” فعالیت می کنند.
پیشتر (باس نیوز) در چندین گزارش اعلام کردە بود کە نیروهایی کە از طریق بالگرد بە این منطقە آمدە و مستقر شدەاند از اعضای سپاه پاسداران ایران می باشدند و گمان می رود کە برای مصادرە چاه های نفتی منطقە آمدە باشند.