جستجوی این وبلاگ

شنبه، اسفند ۲۶، ۱۳۹۶

روز خونین عفرین با ٨٨ قربانی

مرکز دمکراسی و حقوق بشر کوردستان اعلام کرد کە در پنجاه و ششمین روز لشکرکشی ترکیە بە عفرین در غرب کوردستان، نزدیک بە ١٠٠ شهروند قربانی شدەاند.
بر طبق بیانیەای کە این مرکز منتشر و نسخەای از آن بە دست (باس نیوز) رسیدە است، روز جمعە، ٢٥ اسفند ماه و هم زمان با پنجاه و ششمین روز لشکرکشی ترکیە بە عفرین، دەها هزار نفر از شهروندان این شهر کوچ کردەاند.
در این بیانیە آمدە است کە در حملات روز گذشتە ٣٨ شهروند در عفرین جانشان را از دست دادە و ٤٠ نفر دیگر نیز زخمی شدەاند.
در ادامە بیانیە آمدە است کە گروهای تندرو اسلامی اپوزسیون سوریە کە از سوی ترکیە حمایت می شوند روستاهای خایانای سلفلی و علیا، شیخ بلال، قاسم، جرخوتا، جوبنا، کوردا، دارکری، کوکانە سفلی و علیا و عین حجر را در اطراف عفرین بە تصرف خود در آوردەاند.
از سوی دیگر، رسانەهای نزدیک بە یگان های مدافع خلق با انتشار اخباری از بمباران تنها بیمارستان عفرین از سوی جنگندەهای ترکیە خبر دادەاند کە ٩ نفر در این باران جانشان را از دست دادەاند، ارتش ترکیە نیز با خدور بیانیەای بمباران بیمارستان عفرین را رد کردە است.