یکشنبه، خرداد ۲۱، ۱۳۹۶

محله رمانیه در غرب رقا آزاد شد

نیروهای سوریە دمکراتیک پس از دو روز نبرد سرانجام محلە رمانیە را از چنگال تبهکاران داعش آزاد کردند
در ششمین روز عملیات موسوم بە نبرد بزرگ، مبارزان نیروهای سوریە دمکراتیک پس از محلەهای المشلب در شرق و صباحیە در غرب شهر امروز هم سومین محلە را بە نام رومانیە آزاد کردند. ساعت ١٠:٣٠ قبل از ظهر امروز کنترل این محلە بە تمامی بە دست نیروهای "ق.س.د افتاد.
در درگیری‌های سنگینی کە از اویل غروب روز گذشتە در این محلە روی دادە بود یکی از سرکردەهای تبهکاران داعش بە نام "ابوخطاب التونسی" و ١١ تبهکار دیگر بە هلاکت رسیدە بودند. اجساد ٧ تبهکار بە دست مبارزان افتادە است. مبارزان مرحلە پاکسازی این محلە از میادین مین را آغاز کردەاند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر