چهارشنبه، خرداد ۳۱، ۱۳۹۶

هیئت ک.ن.ک بە دیدار کودار رفت

هیئت کنگرە ملی کردستان در ادامە دیدار خود با احزاب کردستانی بامداد امروز بە دیدار مسئولین جامعە دمکراتیک و آزاد روژهلات کردستان رفت. سیامند معینی رئیس مشترک پژاک هم در این دیدار شرکت کردە و گفت:'آمادەایم هم در عرصە سیاسی و هم در عرصە عملی برای برگزاری کنگرە ملی گام برداریم."
کنگرە ملی کردستان از دیروز دیدار خود با احزاب و جریانهای روژهلاتی را پس از دیدار با احزاب جنوب کردستان آغاز کرد. این دیدارها در راستای تشکیل پلاتفرم مشترک کنگرە ملی کرد انجام می‌شوند و کنگرە ملی کردستان نقش پیشاهنگی را در این مهم برعهدە گرفتە است.
هیئت ک.ن.ک قبل از ظهر امروز بە دیدار جنبش جامعە دمکراتیک و آزاد روژهلات کردستان "کودار" رفت و با رؤسای مشترک و اعضای حزب حیات آزاد کردستان "پژاک" هم دیدار کرد.

هیئت کنگرە ملی کردستان با سرپرستی طاهر کمالی‌زادە –مشاور رؤسای مشترک- پروین عزیز و دکتر کامران برواری – از اعضای دیوان کنگرە- ، سید اکرم، زکریا هلبجە و فرهاد دوسکی از اعضای کنگرە ملی کردستان و همچنین نویسندە و روشنفکر روژهلاتی علی کریمی بە دیدار مسئولین کودار رفتند. هیئت مهمان از سوی مظلوم هفت‌- از اعضای شورای رهبری کودار-، سیامند معینی –رئیس مشترک پژاک-، گُلان فهیم از اعضای شورای رهبری "کژار" [جامعە زنان آزاد روهلات کردستان]، شروین مظلوم و اوین نجدت از اعضای شورای رهبری پژاک و آمد شاهو مسئول ارتباطات خارجی پژاک مورد استقبال قرار گرفتند.
پس از گفتگو هیئت ک.ن.ک و کودار در نشستی مطبوعاتی شرکت کردند. سیامند معینی مراتب قدردانی خود را از کنگرە ملی کردستان اعلام کردە و اظهار کرد:"هیئت ک.ن.ک در شرایط بحرانی خاورمیانە، تشکیل کنگرە ملی کرد و برگزاری آنرا را بر دوش گرفتە است. پس از دیدار با احزاب جنوب کردستان امروز بە دیدار ما آمدند. این گام را بسیار ارزشمند می‌دانیم و امیدواریم نتیجە مطلوبی را بە همراە داشتە باشد. لازم است احزاب هر چهار بخش کردستان قبل از منافع حزبی خود منافع میهنی را در اولویت قرار دهند."
سیامند معینی در ادامە افزود:"کردها اگر سیاست مشترک را اتخاذ نمایند، بدون شک فعایتهای دیپلماتیک و عملی آنها بە ثمر خواهد نشست. ما همچون کودار، پژاک و کژار آمادەایم هم در عرصە سیاسی و هم در عرصە عملی آنچە کە بر عهدە داشتە باشیم انجام دهیم."
پس از سیامند معینی، طاهر کمالی زادە سرپرست هیئت ک.ن.ک هم در سخنانی مراتب خوشحالی و قدردانی خود را از مواضع کودار نشان داد و افزود:"خلق کرد امروز خواهان اتخاذ سیاست ملی از همە جریانهای سیاسی است. ما امیدواریم کە در این مرحلە بە آرزوهای خلق خود جامە عمل بپوشیم."
خاطرنشان می‌شود کە کنگرە ملی کردستان برای گفتگو در رابطە با اتحاد ملی، استراتژی ملی و کنگرە ملی از روز ٢٢ خرداد/ ١٢ ژوئن دیدار با احزاب و جریانهای سیاسی کردستان را آغاز کردە و درصدد تشکیل پلاتفرمی مشترک در این رابطە است. در این راستا با احزاب ی.ن.ک، تغییر، احزاب اسلامی، پ.د.ک و ک.ج.ک دیدار نمود و دیروز هم از سە حزب کوملە دیدار نمودند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر