جستجوی این وبلاگ

یکشنبه، آذر ۲۶، ۱۳۹۶

عرب ها در صدد تصرف مزارع کوردهای آوارە شدە هستند

فرماندار پیشین داقوق اعلام کرد پس از واقعەی ١٦ اکتبر، عرب هایی کە بە این مناطق آوردە شدند چندین بار درصدد بودند کە مزارع کشاورهای کورد را بە تصرف خود درآورند، اما از سوی دیگر کشاورزان از این کار آنان جلوگیری شد و این امر باعث ایجاد درگیری بین آنان شد.
امیر خداکرم فرماندار داقوق بە (باس‌نیوز) اعلام کرد: “ پس از واقعەهای ١٦ اکتبر، عرب هایی کە جهت تعریب مناطق کردنشین وارد این مناطق شدند، از فرصت استفادە کردە و اقداماتی جهت استعمار زمین های کشاورزی کوردهایی کە آوارە شدەاند انجام دادەاند، این در حالی بودە کە با جلوگیری از این اعمال آنان درگیری ایجاد شدە و پای پلیس نیز وسط کشیدە شدە است”.
امیر خداکرم در ادامە اظها داشت: “زمین های کشاورزی کە سند آنان بە نام نیاکان کورد بودە باید در چهارچوب مادەی ١٤٠ قانون عراق حل میشدند، اما متاسفانە پارلمانتاران کورد در بغداد بە رقابت های سیاسی پرداختند و نتوانستند مشکلات این مناطق را از طریق قانون عراق حل کنند، امروز کشاورزان کورد باید تاوان پس بدهند”.
وی افزود: “پروندەهای مربوط بە زمین های کشاورزی در وزارت قضایی عراق همچنان خاک میخورد، تاکنون نزدیک بە ٢٠٪ پروندەهای کرکوک، دوبز، داقوق و خرماطو حل شدەاند”.